AVG privacy statement

PRIVACY STATEMENT

Deze verklaring is opgemaakt in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en betreft de Advocatenmaatschap GLDK, kantoorhoudende te Geldrop aan Dommeldalseweg 4 (telefoon 040-2852746; KvK nummer 73626325), hierna aangeduid als GLDK Advocaten & Scheidingsmediation.
GLDK Advocaten & Scheidingsmediation wil voor u duidelijk maken op welke wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

1. Toepassing
Dit privacy statement geldt voor alle personen van wie GLDK Advocaten & Scheidingsmediation persoonsgegevens verwerkt waaronder (mogelijke) cliënten, bezoekers van de website (www.gldk-advocaten.nl) en alle andere personen die contact opnemen met GLDK Advocaten & Scheidingsmediation.
GLDK Advocaten & Scheidingsmediation respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens GLDK Advocaten & Scheidingsmediation verwerkt.

2. Verwerking persoonsgegevens
GLDK Advocaten & Scheidingsmediation verwerkt ten behoeve van de dienstverlening de persoonsgegevens die u zelf aan haar heeft verstrekt ofwel via derde partijen (waaronder onder meer wederpartijen, beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraars) aan ons kenbaar zijn gemaakt, persoonsgegevens die zijn verkregen tijdens uw bezoek aan de website (via e-mail, webformulieren of aanmelding voor de nieuwsbrief) dan wel persoonsgegevens die GLDK Advocaten & Scheidingsmediation heeft ontleend aan andere bronnen, zoals het handelsregister en social media. Dat betreft dan met name uw voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, BSN, arbeidsgerelateerde gegevens en medische gegevens (met name in letselschadezaken).

3. Doeleinden verwerking
GLDK Advocaten & Scheidingsmediation gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
-    het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten, waaronder het voeren van (gerechtelijke) procedures door onze advocaten;
-    innen van declaraties;
-    voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
-    het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
-    het onderhouden van contact met u;
-    bemiddeling en verwijzing
-    marketing- en communicatie activiteiten;
-    werving en selectie (sollicitatie).

4. Rechtsgrond
GLDK Advocaten & Scheidingsmediation verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in de artikelen 6, 9 en 10 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
GLDK Advocaten & Scheidingsmediation deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zullen niet met derden worden gedeeld voor commerciële doeleinden. Derden zijn ondermeer, doch niet uitsluitend, waarnemend advocaten, de gerechten bij wie uw zaak eventueel in behandeling is, wederpartijen, deurwaarders die belast zijn met de betekening van processtukken, gemeenten bij wie uittreksels worden opgevraagd, medisch deskundigen (met name in letselschadezaken) en de Raad voor Rechtsbijstand in het kader van aanvragen om gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).

Daarnaast kan GLDK Advocaten & Scheidingsmediation persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van GLDK Advocaten & Scheidingsmediation uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door GLDK Advocaten & Scheidingsmediation ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of (medisch) deskundigenrapport.

6. Rechten
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan de advocaat die uw zaak in behandeling heeft dan wel via onderstaande contactgegevens aan kantoor. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij GLDK Advocaten & Scheidingsmediation aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld kunt u richten aan de advocaat die uw zaak in behandeling heeft dan wel aan kantoor:
GLDK Advocaten & Scheidingsmediation, info@gldk-advocaten.nl, Dommeldalseweg 4, 5664 RP te Geldrop.

7. Gebruik social media
De website van GLDK Advocaten & Scheidingsmediation bevat social media knoppen van Twitter, LinkedIn en Facebook. Als u op deze knoppen klikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. GLDK Advocaten & Scheidingsmediation houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

8. Beveiliging persoonsgegevens
GLDK Advocaten & Scheidingsmediation treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

9. Bewaren van gegevens
GLDK Advocaten & Scheidingsmediation is wettelijk verplicht na sluiting van de zaak een dossier nog tenminste 5 jaar in een archief te bewaren. Gedurende die periode zullen ook uw persoonsgegevens worden bewaard.

10. Wijzigingen privacy statement
GLDK Advocaten & Scheidingsmediation kan dit privacy statement altijd zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De wijzigingen worden op de website van GLDK Advocaten & Scheidingsmediation (www.gldk-advocaten.nl) gepubliceerd. Het is raadzaam dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

Geldrop, augustus 2021


Stel hier uw vragen voor het gratis spreekuur onlineWilt u voor een goede en snelle beantwoording s.v.p. de onderstaande gegevens invullen?

Hartelijk dank voor uw bericht.

Helaas is er iets misgegaan met het versturen van uw bericht, probeer het nogmaals of neem contact met ons op.