Kantoorklachtenregeling GLDK Advocaten

 Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

-             klacht: een schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen, niet zijnde een klacht bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet. Een klacht kan gaan over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie;

-             klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

-             klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht, zijnde in beginsel mr. S. Wagter indien de klacht haar niet betreft.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen GLDK Advocaten en de cliënt. Zodoende is de kantoorklachtenregeling eveneens van toepassing op de onder de verantwoordelijkheid van de advocaat werkzame personen;
 2. Iedere advocaat van GLDK Advocaten draagt zorg voor de klachtenafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

 

Artikel 3 Doelstellingen

De kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

 

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is door het kantoor openbaar gemaakt middels haar website. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening;
 2. GLDK Advocaten heeft in haar algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost, kan worden voorgelegd ter verkrijgen van een bindende uitspraak;
 3. Klachten zoals bedoeld in artikel 1 van deze klachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen volgens de algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de rechter.

 

 Artikel 5 Interne klachtenprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de op eerste verzoek van klager door het kantoor op te geven persoon, die daarmee voor die klacht optreedt als klachtenfunctionaris;
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie wordt geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht;
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris;
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen welk een oordeel over de klacht wordt gegeven;
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijke op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen;
 6. De klager en degene over wie is geklaagd worden in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht;
 7. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over gegrondheid van de klacht.

 

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht;
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

Artikel 7 Verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht;
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing;
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht;
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtendossier bij.

 

Artikel 8 Klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp;
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

  

Januari 2022

             


Stel hier uw vragen voor het gratis spreekuur onlineWilt u voor een goede en snelle beantwoording s.v.p. de onderstaande gegevens invullen?

Hartelijk dank voor uw bericht.

Helaas is er iets misgegaan met het versturen van uw bericht, probeer het nogmaals of neem contact met ons op.