Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van GLDK Advocaten

 1. GLDK Advocaten & Scheidingsmediation is de handelsnaam van de maatschap “Advocatenmaatschap GLDK” (inschrijfnummer KvK 73626325), gevestigd en kantoorhoudende te Geldrop aan de Dommeldalseweg 4, 5664 RP. Deze maatschap zal hierna kortweg worden aangeduid als GLDK Advocaten.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die GLDK Advocaten van een cliënt krijgt en voorts op alle (rechts)handelingen van GLDK Advocaten ten behoeve van de cliënt. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

 3. De opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door GLDK Advocaten. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 en 7A:1680 BW zijn niet van toepassing.

 4. GLDK Advocaten zal zich inspannen om de overeenkomst met de cliënt op een zorgvuldige en deskundige wijze uit te voeren doch zulks uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Tenzij dat door GLDK Advocaten uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de cliënt niet op het resultaat van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

 5. De cliënt zal aan GLDK Advocaten alle benodigde informatie verstrekken die voor een juiste uitvoering van de opdracht van belang kan zijn en de cliënt staat er ook voor in dat die informatie juist en volledig is.

 6. In het kader van de opdracht verleent de cliënt aan GLDK Advocaten toestemming om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. GLDK Advocaten zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van inschakeling van een deurwaarder) bij het selecteren van deze derde zoveel als mogelijk en redelijk, met de cliënt overleggen. GLDK Advocaten is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen, te aanvaarden waaronder een beperking van aansprakelijkheid door die derde. GLDK Advocaten zal deze voorwaarden van de derde mogen tegenwerpen aan de cliënt, voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. GLDK Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van GLDK Advocaten.

 7. Cliënt verleent GLDK Advocaten - door het aangaan van de opdracht - toestemming voor automatische verwerking van door GLDK Advocaten te verzamelen (bijzondere) persoonsgegevens.

 8. Indien de cliënt een mogelijke grond voor aansprakelijkheid van GLDK Advocaten ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is cliënt gehouden om binnen twee maanden GLDK Advocaten schriftelijk aansprakelijk te stellen, waarbij de cliënt het bestaan van deze aanspraak deugdelijk dient te onderbouwen, zulks op straffe van verval van het recht tot aansprakelijkstelling. Iedere aanspraak jegens GLDK Advocaten vervalt als na de schriftelijke mededeling door cliënt aan GLDK Advocaten althans die mededeling had behoren te geschieden, twee jaar is verstreken.

 9. GLDK Advocaten is niet gehouden tot vergoeding van enige schade jegens de cliënt zolang cliënt zelf zijn verplichtingen jegens GLDK Advocaten niet is nagekomen.

 10. Iedere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit of in verband met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door GLDK Advocaten (KvK 73626325) afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico.

 11. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in art. 10 bedoelde verzekering kan plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, met een maximum van € 50.000.

 12. GLDK Advocaten is niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van GLDK Advocaten gaat niet verder dan het bepaalde in deze algemene voorwaarden, ongeacht of er sprake is van een vordering uit hoofde van de opdracht of uit andere hoofde, zoals een onrechtmatige daad. Anderen dan cliënt kunnen aan de opdracht en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart GLDK Advocaten voor alle mogelijke aanspraken van derden.

 13. Het honorarium van GLDK Advocaten wordt in beginsel berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het op de opdracht toepasselijke uurtarief, te vermeerderen met overige gemaakte kosten (zoals griffierecht, leges, deurwaarderskosten en dergelijke). Alle bedragen zijn exclusief BTW. GLDK Advocaten en de cliënt zullen nadere afspraken met elkaar maken over de frequentie van de facturering. GLDK Advocaten is altijd gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen.

 14. Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Dit is een fatale termijn en bij overschrijding daarvan is cliënt de wettelijke (handels)rente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten die worden vastgesteld op 15% van het aan hoofdsom verschuldigde. De cliënt heeft geen recht van verrekening of opschorting.

 15. In geval de cliënt in aanmerking zou kunnen komen voor gefinancierde rechtshulp en daarop aanspraak wil maken, zal GLDK Advocaten een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien, bij het indienen van de declaratie van de toevoeging, blijkt dat het resultaat van de zaak is dat cliënt daadwerkelijk een geldsom ontvangt (of een vordering met betrekking tot een geldsom krijgt) en cliënt op die grond dan wel op een andere grond geen recht heeft op de evt. verleende toevoeging (leidend tot intrekking van de toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand), is de cliënt aan GLDK Advocaten een honorarium verschuldigd met terugwerkende kracht, dit conform het uurtarief dat vooraf is overeengekomen.

16. Op de opdracht en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. GLDK Advocaten is wettelijk verplicht om ongebruikelijke Wwft-transacties te melden bij de FIU.

 17. Geschillen die ontstaan in verband met of naar aanleiding van de opdracht zullen door de cliënt aan de klachtenbehandelaar van GLDK Advocaten kunnen worden voorgelegd (niet zijnde de advocaat die de cliënt heeft bijgestaan), die in overleg met de cliënt zal trachten een oplossing voor het gerezen probleem te realiseren. De cliënt heeft de gelegenheid om zijn/haar klacht binnen uiterlijk een maand nadat hij/zij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven, kenbaar te maken aan GLDK Advocaten. Mocht GLDK Advocaten de bezwaren naar de mening van cliënt niet bevredigend hebben opgelost, dan kan door de cliënt de bevoegde rechter worden ingeschakeld. De kantoorklachtenregeling is op onze website gepubliceerd. 

18. GLDK Advocaten is te allen tijde gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Eindhoven en ingeval de omvang van de vordering daartoe aanleiding geeft, de sector civiel van deze rechtbank te 's-Hertogenbosch. Niettemin heeft GLDK Advocaten het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.


Stel hier uw vragen voor het gratis spreekuur onlineWilt u voor een goede en snelle beantwoording s.v.p. de onderstaande gegevens invullen?

Hartelijk dank voor uw bericht.

Helaas is er iets misgegaan met het versturen van uw bericht, probeer het nogmaals of neem contact met ons op.