Actueel

GLDK Attendering nr. 13; Ontslag op staande voet onder de WWZOntslag op staande voet onder de WWZ;

Werkgevers, raadpleeg uw advocaat voordat u een werknemer op staande voet ontslaat

De Wet Werk en Zekerheid heeft sinds 1 juli 2015 veel veranderingen in het ontslagrecht teweeg gebracht. Eén van die wijzigingen is het ontslag op staande voet.
Het ontslag op staande voet is niet zozeer inhoudelijk gewijzigd als wel de procedures rondom het ontslag en de gevolgen van een (ten onrechte) gegeven ontslag. Maar al te vaak ontstaat er in de praktijk een situatie waarbij het gedrag van een werknemer voor een werkgever een reden vormt om tot ontslag op staande voet over te gaan. Een ontslag op staande voet is dan snel gegeven. Meer nog dan voorheen geldt echter ‘bezint eer ge begint’…

Vereiste van onverwijldheid

Doet zich een dringende reden voor ontslag voor, dan is het zaak dat u als werkgever voortvarend te werk gaat. U heeft wel enig respijt maar niet lang. Een ontslag op staande voet dient namelijk onverwijld te geschieden. Dat betekent dat u als werkgever, afhankelijk van de omstandigheden, vrijwel direct na de ontdekking van een dringende reden voor ontslag de arbeidsovereenkomst met de werknemer dient te beëindigen.

Ook de reden die ten grondslag ligt aan het ontslag op staande voet dient onverwijld, binnen één of enkele dagen, kenbaar gemaakt te worden aan de werknemer. Als werkgever is het belangrijk deze tijd te gebruiken om overleg te voeren met een specialist voordat u de reden van het ontslag aan de werknemer communiceert. De formulering van de reden voor het ontslag op staande voet is namelijk zeer belangrijk. Geeft u als werkgever een bepaalde reden voor een ontslag op staande voet en u kunt deze reden later niet bewijzen dan gaat het ontslag op staande voet onderuit, met alle (financiële) gevolgen van dien.

Procedures en verzoeken

Anders dan vóór 1 juli 2015 kan een werknemer een ontslag op staande voet niet meer zonder tussenkomst van een rechter aanvechten. Een werknemer dient binnen twee maanden in actie te komen tegen het ontslag door het indienen van een verzoekschrift bij de rechter. Hierbij heeft de werknemer een aantal mogelijkheden.

Vernietigen ontslag
Zo kan een werknemer de rechter verzoeken het ontslag te vernietigen. Gaat de rechter hierin mee, dan betekent dit dat het dienstverband nog altijd bestaat en niet is geëindigd door het ontslag op staande voet.

Billijke vergoeding
Een andere mogelijkheid is dat een werknemer ervoor kiest om in plaats van het ontslag te vernietigen aan de rechter verzoekt een billijke vergoeding toe te kennen ten laste van u als werkgever.

Transitievergoeding
Naast het verzoek om toekenning van een billijke vergoeding kan de werknemer ook verzoeken om toekenning van de transitievergoeding, mits het dienstverband twee jaar of langer heeft geduurd en er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de kant van de werknemer. Lang niet in alle gevallen waarbij de werknemer een dringende reden heeft gegeven voor een ontslag is namelijk sprake van ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer. Recent heeft een rechter geoordeeld dat een werkneemster die vanwege het stelen van alcoholische dranken bij een klant van de werkgever een dringende reden gaf om de arbeidsovereenkomst te beëindigen toch recht had op een transitievergoeding omdat er geen sprake was van ernstig verwijtbaar gedrag. De rechter achtte het namelijk zeer waarschijnlijk dat deze werkneemster verslaafd was aan alcohol en daarom niet ernstig verwijtbaar had gehandeld.

Schadevergoeding
Tot slot kan de werknemer een beroep doen op een vergoeding wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijn, mits vast komt te staan dat geen sprake was van een geldige dringende reden voor ontslag op staande voet.

Reactie van de werkgever
Het is belangrijk dat u als werkgever verweer voert tegen de verzoeken van de werknemer. Daarnaast kan het zinvol zijn om naast het gegeven ontslag op staande voet zelf de rechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst met de werknemer voorwaardelijk te ontbinden. Onze specialisten adviseren u graag over de mogelijkheden.

Hoger beroep
Kunt u of kan de werknemer zich niet vinden in het oordeel van de rechter, dan staat de weg van hoger beroep open. Een veelal lange en kostbare procedure.

Regeling in der minne
Realiseert u zich dat naast de geschetste juridische procedures de mogelijkheid bestaat dat partijen, ondanks een eerder gegeven ontslag op staande voet, alsnog in onderling overleg overeenstemming bereiken. Een reden hiervoor kan zijn om kostbare en langdurige procedures te voorkomen. Laat u zich ook hierbij goed adviseren om ervoor te zorgen dat het geschil op de juiste wijze wordt afgewikkeld en wordt geformaliseerd, zodat de grootst mogelijke zekerheid bestaat dat het geschil definitief is afgewikkeld en geen hoger beroep of andere procedures meer volgen.

Ter afsluiting

Kortom, heeft u als werkgever het vermoeden dat er sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet, win dan direct juridisch advies in. Betrapt u als werkgever een werknemer op bijvoorbeeld diefstal, schors hem/haar dan eerst voordat u ontslag op staande voet verleent en win vervolgens direct juridisch advies in.

De specialisten van GLDK advocaten informeren u graag over de mogelijkheden en de te nemen stappen.

Het team van GLDK advocaten

LinkedIn Share

ArtikelenStel hier uw vragen voor het gratis spreekuur online

Volg ons op:


Stel hier uw vragen voor het gratis spreekuur onlineWilt u voor een goede en snelle beantwoording s.v.p. de onderstaande gegevens invullen?

Hartelijk dank voor uw bericht.

Helaas is er iets misgegaan met het versturen van uw bericht, probeer het nogmaals of neem contact met ons op.